Beleidsnota 2015

24 maart 2015

Beleidskader

Jenrick Nederland BV wil betrouwbaar en betrokken zijn in het leveren van haar diensten aan haar opdrachtgevers en hiermee continuïteit creëren en borgen voor werk en inkomen van haar medewerkers. In dit kader is een definitie voor Milieumanagement en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna te noemen MVO) opgesteld en is de ambitie op het gebied van Milieu en MVO gedefinieerd.

Jenrick definieert MVO als het streven naar goede financiële resultaten op een milieubewuste, maatschappelijke verantwoorde en duurzame manier.

Jenrick opereert als een bewust actieve onderneming, die een bijdrage wenst te leveren aan een steeds beter leefbare en duurzame samenleving. Ons streven is een gezonde balans te bereiken tussen mens, milieu, maatschappij en het maken van winst. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijke balans uiteindelijk zal leiden tot betere resultaten voor ons bedrijf en voor de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doelbewuste en continue activiteit en maakt een integraal onderdeel uit van de kernactiviteiten van onze onderneming. Concreet betekent dit voor Jenrick dat invulling is gegeven aan de aspecten milieu, personeel, klanten en maatschappij.

Om dit beleidskader kracht bij te zetten is, aan het eind van deze beleidsnotitie, een verklaring omtrent de principes van en over Milieu en MVO opgesteld.    


Milieu

Met het steeds voldoen aan de wet- en regelgeving als basis, geven wij invulling aan een duurzame bedrijfsvoering door ons mobiliteitsbeleid, inkoopbeleid, het bewust omgaan met papier, afvoer van materialen en energiebesparing.

Om deze zaken te formaliseren heeft Jenrick een Milieumanagementsysteem opgezet op basis van ISO 14001, met als doel om dit in het eerste kwartaal van 2015 te laten certificeren.

Binnen dit milieumanagementsysteem zijn alle wettelijke en andere eisen en de significante mileuaspecten geïdentificeerd en vastgelegd in het Milieuaspectenregister.

De 5 grootste klanten van Jenrick stellen geen aanvullende wettelijke en andere eisen ten aanzien van de door Jenrick onderkende milieuaspecten, zoals vastgelegd in het Milieuaspectenregister.

Het Milieumanagementsysteem wordt gebruikt om binnen Jenrick het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en de milieuaspecten te managen.  

Mobiliteitsbeleid: De voor Jenrick werkzame professionals werken bijna altijd op de locatie van de opdrachtgever. Hierbij stimuleren wij actief het gebruik van openbaarvervoer en/of thuis werken.     

Inkoopbeleid: Jenrick kent een milieubewust inkoopbeleid. Gecontroleerd voorraadbeheer en bewust weinig voorraad houden zorgen ervoor dat geen overconsumptie plaatsvindt.

Administratie: Met uitzondering van originele contracten, werken wij met een bijna volledig digitale administratie.

Printers: Promoten van het lezen van e-mail berichten op het scherm, dubbelzijdig printen, het scannen van documenten. Printers zijn alleen nog centraal opgesteld. 

Afvoer materialen: Verzamelen van chemisch afval en afvoer via een gespecialiseerd bedrijf. Papier wordt apart gehouden en verzameld. Afgeschreven PC's en lege toners worden geschonken.

Energiebesparing: Verwarming/koeling alleen tijdens kantooruren en is per kamer in te stellen. Alle oude airco's (waarin een speciaal gas zit) worden vervangen.

Voor de verlichting worden LED lampen gebruikt. 


Personeel

De dienstverlening van Jenrick is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers en de professionals. Daarom is een veilige en plezierige werksfeer van belang waarin de medewerkers optimaal kunnen functioneren, leren en zich kunnen ontplooien. Een goede werksfeer houdt mede in, dat de onderlinge verhoudingen (waaronder diversiteit) voortdurend aandacht krijgen. Ook zijn de collegiale verhoudingen belangrijk voor een stabiele organisatie, wat direct invloed heeft op de tevredenheid van zowel de opdrachtgevers als de professionals.

Jenrick biedt de medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken en de gedetacheerde medewerkers geven zoveel als mogelijk medewerking aan het milieubeleid van onze opdrachtgevers. Jenrick faciliteert voor ZZP-ers sociale voorzieningen, werk- en verblijfsvergunningen.

Bewustwording bij de medewerkers hiervoor wordt gecreëerd door hen actief te betrekken bij de uitvoering van de benodigde activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn, aan welke scholen of verenigingen schenken wij onze PC's, met welke leaseauto's gaan we rijden, in welke werkprocessen kunnen we voordelen halen door steeds meer elektronisch, gedigitaliseerd te gaan werken.


Klanten

De kwaliteit van onze dienstverlening krijgt vorm door betrouwbaar en betrokken gedrag. Open en eerlijk treden wij onze klanten tegemoet, door transparantie in tarieven, originele CV's, puur, niet mooier dan het is. Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen en te verbeteren hanteert Jenrick een erkend kwaliteits- en milieumanagementsysteem, dat voldoet aan de ISO 9001:2008 en ISO 14001 norm en door een certificerende instantie is gecertificeerd. Het kwaliteits- en milieumanagement systeem is gericht op het continu verbeteren van de dienstverlening, de interne organisatie, het primaire proces, milieu en MVO en het verhogen van de klanttevredenheid.

Naast de milieuaspecten hecht Jenrick veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dat kader heeft Jenrick het FIRA certificaat. Dit certificaat is een "Assurance Statement' waarin de duurzaamheidsprestaties van Jenrick zijn beoordeeld door FIRA experts. Jaarlijks vindt hertoetsing plaats. De resultaten zijn vastgelegd op het FIRA platform (www.fira.nl). Ditplatform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzame ontwikkeling zoals ISO26000. Centraal in de aanpak staan de MVO-principes en de kernthema's zoals benoemd in ISO26000.

Door Jenrick is tevens op basis van NEN 4400-1 een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en gecertificeerd door een certificerende instantie. Jenrick heeft zijn organisatie zo ingericht dat vastgesteld kan worden dat voldaan is aan de verplichtingen uit arbeid (de NEN 4400-1 norm) met betrekking tot:

  • de aangifte en afdracht van loonheffing en omzetbelasting;
  • het administreren van en het uitvoeren van controles op identiteitsdocumenten;
  • het controleren van gerechtigheid op het verrichten van arbeid in Nederland.


Maatschappij

Jenrick schenkt PC's aan lokale scholen en verenigingen. Lege toners worden aan stichting Aap geschonken.

Daarnaast sponsort Jenrick Alpe d'HuZes een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen voor KWF, waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt minstens zes maal de legendarische Alpe d'Huez beklommen.

Door een actieve bijdrage van Jenrick is er twee keer per jaar (zomervakantie en kerstvakantie) een kleurboek voor jonge kinderen die dan in het ziekenhuis moeten verblijven.

Jenrick ondersteund een veelomvattend softwareproject voor hulporganisaties in Johannesburg/Soweto te weten Soweto Carre System. Jenrick ondersteunt deze operatie zowel praktisch als financieel.

Op deze manier steunt Jenrick de lokale bestrijding van AIDS/HIV in Zuid-Afrika

Daarnaast steunt Jenrick het Khaya Center (Mount Olive / Positive Ray Reef) in Zuid Afrika. Hier is inmiddels een bakkerij opgezet en voor de bakkerij door Jenrick een nieuwe oven aangeschaft en is de aanschaf van zonnepanelen door Jenrick betaald.

 

Verklaring omtrent de principes van en over

Milieu en MVO

Bedrijfsprofiel

Jenrick Nederland BV is sinds 1986 onafhankelijk specialist in het bemiddelen van (zelfstandige) IT-professionals. Jenrick beschikt over deskundigheid op alle functieniveaus en vrijwel alle vakgebieden binnen de informatietechnologie.

Wij werken met professionals die bewust met hun beroep bezig zijn. Die ondernemend zijn en specialistische kennis en vaardigheden in huis hebben. En vooral: met mensen die denken in oplossingen. Met die getalenteerde en gedreven mensen weten wij zeker dat we de organisaties van onze opdrachtgevers versterken en verrijken. Jenrick onderkent de diensten:

  • IT Recruitment;
  • IT Broker/Makelaar
  • Payrolling;
  • Managed Service Provider (MSP).

Scope

Bemiddeling van (zelfstandige) IT-professionals door Jenrick Nederland B.V., Culemborg, Nederland.


Ons Commitment

Jenrick onderschrijft het belang en de principes van milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van milieumanagement en (MVO).

Wij committeren ons aan:

Rekenschap afleggen: rekenschap afleggen met betrekking tot onze effecten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;

Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;

Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;

Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze belanghebbenden;

Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;

Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;

Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij hebben onze Milieu- en MVO-aspecten in kaart gebracht en een helder Milieu en MVO-beleid en bijbehorende doelen vastgesteld en de resultaten vastgelegd. Jenrick heeft een Milieumanagementsysteem en een MVO-programma en stelt voldoende middelen beschikbaar stellen om de

Milieu- en MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen. Wij zullen jaarlijks ons Milieu- en MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren en bijstellen om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.

Wij zullen het ISO 14001 certificaat en het FIRA Rating Systeem gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons Milieu- en MVO-programma.

Jenrick Nederland B.V.

Geo van der Wilk

CEO Jenrick