Unitmanager HR

 • Opdrachtgever Het CAK
 • Referentienummer 2018-1417
 • Uren 40
 • Locatie Den Haag
 • Duur opdracht 1 juni 2018 - 1 december 2018
 • Solliciteer voor 23 mei 2018 15:00 uur

Expertises

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Finance
 • Directeur Human Resources
 • Change Management

Solliciteren? of registreer


Functieomschrijving

Onze klant het CAK is op zoek naar een Unitmanager HR.

Opdrachtomschrijving:

Een aantal ontwikkelingen zorgen ervoor dat er de komende jaren diverse veranderingen zullen gaan plaatsvinden bij het CAK:  

 • in het Regeerakkoord wordt de invoering van het abonnementstarief in de Wmo aangekondigd. De invoering van deze maatregel in 2019/2020 heeft forse impact op zowel de ICT, de processen en organisatie van het CAK. Mogelijk gaan gemeenten zelf de eigen bijdrage Wmo innen;
 • om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en up-to-date te houden worden de ICT systemen de komende jaren vervangen en wordt de dienstverlening verregaand gedigitaliseerd;
 • de kwaliteit van de financiële functie wordt naar het gewenste niveau gebracht en de verantwoording over de wettelijke taken en beheerskosten wordt verbeterd. Deze professionalisering is vanaf begin 2018 in gang gezet.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe dat in de toekomst waarschijnlijk sprake zal zijn van krimp van de organisatie en een gelijktijdige toenemende vraag naar hoger en/of anders gekwalificeerd personeel. Dit zal behoorlijke impact kunnen hebben op de huidige formatie.  De continuïteit van de dienstverlening aan burgers staat bovenaan.

Voor de afdeling HR geldt enerzijds dat deze zodanig gepositioneerd en geprofessionaliseerd dient te worden waardoor maximale inzet kan worden geboden om de hierboven genoemde veranderingen te initiëren, te  ondersteunen, uit te voeren en te begeleiden. Het doel is dat de CAK-organisatie als geheel een beheerste transformatie doormaakt waardoor de veranderingen volgens plan en gecoördineerd kunnen worden geïmplementeerd. Eind 2020 dient het CAK volledig op orde te zijn zodanig dat op een beheerste wijze nieuwe publieke taken kunnen worden geïmplementeerd en uitgevoerd. 

Naast het bieden van goed werkgeverschap verwacht het CAK van medewerkers goed werknemerschap. Het CAK is een moderne werkgever die de employability van medewerkers wil bevorderen. HR faciliteert derhalve een goede instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. HR ontwikkelt beleid waardoor talent kansen krijgt. HR zorgt voor de juiste vrouw/man op de juiste plek en dat medewerkers goed blijven functioneren. Het CAK laat mensen zichzelf maximaal ontwikkelen zolang dit bijdraagt aan de doelstellingen van het CAK. 

Werkzaamheden zijn als volgt:

 • je stelt heldere doelen; creëert duidelijkheid door het maken afspraken en het bieden van kaders; draagt zorg voor verwachtingsmanagement binnen en buiten de organisatie.  Zorgt dat mensen aangesloten zijn en blijven. De manager borgt de opvolging van doelstellingen in concrete actieplannen, monitort de uitvoering daarvan en rapporteert de voortgang rechtstreeks aan management en bestuur;
 • toetst de bestaande visie over de (toekomstige) inrichting van HR bij het CAK en stelt deze zo nodig bij. In overleg met het bestuur wordt de visie uitgewerkt en uitgevoerd;
 • adviseert het management binnen het vastgestelde organisatiebeleid, en levert als lid van bestuursadviesraad een bijdrage aan het organisatiebeleid;
 • geeft leiding aan de unit HR (in totaal ca. 35 fte) en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden;
 • draagt zorg voor de kwaliteit van de administratieve organisatie; het beheer en de verantwoording. Is verantwoordelijk voor de salarisadministratie;
 • stelt (meer)jarenplannen, bewaakt unitprofiel en stelt planning en begroting op voor de unit HR en is, na goedkeuring van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor de realisatie ervan;
 • stelt maandelijks rapportages op over de voortgang. Signaleert en rapporteert afwijkingen van de begroting en doet waar nodig voorstellen tot bijstelling van beleid;
 • signaleert interne en externe ontwikkelingen, regelgeving op het vakgebied (bv. Wnra) en speelt daar op in;
 • bewaakt de kwaliteit van werving- en selectieprocedures;
 • bewaakt de juiste toepassing van arbeidsvoorwaarden en Cao’s;
 • neemt deel aan de periodieke vergaderingen van hoofden HR o.a. van de Zorgverzekeraars;
 • onderhoudt de contacten met de externe arbeidsjurist over arbeidsrechtelijke zaken. Onderhoudt contacten en sluit contracten af met externe organisaties, zoals uitzendbureaus, Arbo-dienst, UWV, etc;
 • neemt als HR-adviseur van de bestuurder deel aan de overlegvergaderingen met de ondernemingsraad;
 • draagt zorg voor het uitvoeren en nastreven van Arbo-beleid en de AVG;
 • draagt zorg voor het uitvoeren van het beleid ten aanzien van de informatiebeveiliging.

Eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • je bent integer;
 • aantoonbaar succesvolle ervaring met (HR-) veranderopgaven en grote programma’s;
 • ruime ervaring met het aansturen van een HR afdeling binnen een (middel)grote organisatie, is een ervaren manager/directeur;
 • beschikt over brede kennis op de verschillende HR expertises ondersteunt door een relevante opleiding en kennis in het vakgebied;
 • kennis van zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtsposities.

Competenties:

 • visionair;
 • resultaatgericht;
 • besluitvaardig;
 • communicatief;
 • overtuigingskracht;
 • leiderschap.

Share

Print